Skip Navigation LinksAna Sayfa > Koruma Alanları

Cernek Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası

Kaynak Değeri:Bugüne kadar 320 adet kuş türünün tespitedildiği deltada; kış ortası su kuşusayımlarında deltada bir kış döneminde yaklaşıkolarak 80.000 – 100.000 adet su kuşubarındırdığı nesli tükenmekte olan saz horozu,tepeli pelikan, cüce karabatak, dik kuyruk gibitürlerin burada yaşayıp ve çoğaldıklarıgözlenmiştir. Bu dar sayıda belirtilenözellikler bile alana ULUSLAR ARASI SULAK ALANolma özelliği kazandırmaktadır.

SahanınDurumu: Alan oluşturduğu kendine hasekosistem içerisinde doğal döngüsünü çok iyi veuyumlu bir şekilde yürütmesine karşın alanayapılan bilinçsiz insan müdahaleleri ile budöngünün halkaları yavaş yavaş kopmaktadır.Alana, doğrudan yada dolaylı olarak hemen hementüm resmi kurumlar kendi inisiyatifleridoğrultusunda ve birbirlerinden bağımsız vehabersiz olarak müdahalelerde bulunmaktadır.Bütün bu kurumlar alana yapılacak veya yapılanmüdahalenin ileride ortaya çıkaracağı telafisimümkün olmayan sonuçlarını düşünmeden hareketetmektedirler.

Aynı şekilde buekolojik sistem içerisinde dışlanamayacak birolgu olan; deltada yaşayan insanları da göz ardıetmemek gerekir. Onların yaşam alanlarını vehaklarını kısıtlamadan, dünya da bir eşi olmayanbu alanı da tamamen elden çıkartmadan alandakiözellikle mülkiyet sorununu ortadankaldırılmalıdır.

Öncelikli olarakbu ekosistem içerisinde yaşayan insanlar iledeltanın barıştırılması gereklidir. Bunun içindeburada yaşayan insanların en büyük sorunu olanmülkiyet sorunu çözüme kavuşturulmalıdır.

Aynı şekildealan eğer gerçekten korunacak ve kollanacaksaalanın resmi olarak mülkiyeti tek bir kurumunidaresinde ve korumasında olmalıdır. Yine alanayapılacak olan her türlü müdahale uzunaraştırmalar ve tartışmalar sonucunda kararabağlanarak yine tek bir kurumun kontrolündeyapılmalıdır.

Bafra BalıkGölleri olarak anılan bu saha hakkında (Çernek,Balık, Uzun, Tatlı, Gıcı, Liman) 1982 yılındanbugüne kadar 2873 sayılı Milli Parklar Kanunun3. maddesi son paragrafına göre Milli Parkstatüsüne kavuşturulması için onun üzerinderapor yapılmış ise de yöresel baskılar nedeniylesonuçlandırılamamıştır.

Uluslar arasıöneme sahip bu ender ve nadide yerin günümüzinsanlarından gelecek kuşak ve nesilleremuhafaza edilerek onların fayda ve kullanımınamiras olarak bırakılması 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ,TURİZM, KÜLTÜR, TARIM BAKANLIKLARI veBakanlığımızın da iyileştirilmesine yönelikentegre bir projenin içerisinde bu altı gölükapsayan 10.000 Ha. lık alanın Milli Park ilanedilmesi hadisenin çözümü olacaktır. 19 MayısÜniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümüöğretim üyeleri tarafından Tatlı ve LimanGöllerinde su üzerinde incelemeleryapılmaktadır.

TermeGölardı (Akgöl – Simenlit) Yaban HayatıKoruma Sahası

KaynakDeğeri: 1999 yılında bu sahaya DKMPŞube Müdürlüğümüzce üretilen sülünlersalınmıştır. Ayrıca Tilki, Çakal veGöller Bölgesi kuş ve balık açısındanzengindir. Bölgedeki kuş türleriSamsun-Terme Simenlik Gölü Yaban HayatıKoruma Sahası raporunda işlenmiştir.

Sahadakimevcut av baskısını azaltmak içinmotorize ekiplerin devrede olması,göllerde ise motorlu kontrol şarttır.Çoban yatağı mevkiinden 274.00 Ha. lıkbir alan 19 Mayıs Üniversitesi, FenFakültesi, Biyoloji Bölümü öğretimüyeleri tarafından Akgöl ve Simenlit Gölbalıkları üzerinde incelemeleryapmaktadırlar.

HACIOSMAN ORMANI TABİATIKORUMA ALANI

Kaynak Değeri: HacıosmanOrmanı TabiatıKoruma Alanıeşine enderrastlanansubasar ormanekosisteminintipik birörneğidir. 1997yılında I.Derece Doğal SitAlanı olarakilan edilmiştir.Alanımızdayapılan bilimselçalışmalardaağaç katına ait12 takson, çalıkatına ait 30takson, otkatına ait 68takson tespitedilmiştir.Subasar ormanvasfına sahipalanımızdadişbudakyapraklı kanatlıceviz bulunmaktaolup 18 adetyetişkin bireyiile çok sayıdakütük ve köksürgünündengelişmiş gençbireylererastlanmıştır.