Skip Navigation LinksAna Sayfa > İhaleler

Kızılırmak Deltası Kafeterya İşletmeciliği İhale İlanı

Haziran 01, 2011

T.C.

SAMSUN VALİLİĞİ

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

İHALE İLANI

NİTELİĞİ

VE

NİCELİĞİ

BULUNDUĞU İL/İLÇE

İHALE SÜRESİ

MUHAMMEN BEDEL

(KDV.HARİÇ TL)

GEÇİCİ TEMİNAT % 3 (TL)

İHALE TARİH VE SAATİ

İHALE DOKÜMAN BEDELİ

Kızılırmak Deltası Ziyaretçi Merkezi Kafeterya İşletmeciliği İhalesi

SAMSUN/ BAFRA

Sözleşme Tarihinden İtibaren 30.12.2011 tarihi.

2.050,00-TL.

61,50-TL.

15.06.2011

10:00

50,00-TL.

 

1) Samsun İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Kızılırmak Deltası Ziyaretçi Merkezi Kafeterya işletmeciliğinin kiraya verilmesi işi 15.06.2011 tarihinde Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile yapılacaktır. Ayrıca; 31/01/2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5577 sayılı Kanun uygulanacaktır.

2) İhale; Samsun Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 19 Mayıs Mah. Ağabali Cad. No: 13/A SAMSUN adresindeki toplantı salonunda yapılacaktır.

3) İhale şartnamesi ve diğer ekleri 2.maddede belirtilen adresten mesai saatleri içinde ücretsiz görülebilir.

4) İhaleye katılabilmek için aranan şartlar aşağıda çıkartılmıştır:

4.1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olmak ( Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek) tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

4.2- Kanuni ikametgah sahibi olmak.

4.3- Türkiye’de tebligat için adres göstermek.

4.4- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek,

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b) Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesinin suretini getirmek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana sözleşmesi ) herhangi birini vermek.

d)İhaleye katılmak isteyen anonim şirketler için Türk Ticaret Kanunun 271.Maddesi, limited şirketler için 503.maddesi aranır.

5) İmza sirküleri vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyanı/sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

6) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini/beyanı vermek.

7) İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri türde, yüz kızartıcı olmayan hafif suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belge getirmek.

8) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesini vermek (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca istenir). Ayrıca ortaklığın bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

9) Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.

10) İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla, bağlı olduğu Vergi Dairesinden borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

11) İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla, bağlı olduğu Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

Not: İhaleye katılmak isteyen Resmi Kurumlar, Belediye Başkanlıkları ve Özel İdareler, 7, 9, 10 ve 11 inci maddelerden muaftır.

12) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin belirlenmesinde serbesttir.

13) İsteklilerin; ihale şartnamesinin (h) ihaleye katılma şartları başlığı altında ve yukarıda belirtilen belgelerin asılları veya noter tasdikli fotokopileri ile birlikte ;

a) Geçici teminat banka mektubu olarak verilecekse; Samsun Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü adına alınmış banka teminat mektubunu ( 2886 Sayılı Yasaya göre düzenlenmesi şarttır. Şube içi limitleri gösterilecektir.)

b) Tedavüldeki Türk parası ve nakit olarak verilecekse; Samsun Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne hitaben ve işin adına olmak kaydıyla, Samsun Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Samsun Merkez Şubesindeki TR16000 1000 222 39978322–5001 nolu hesabına makbuzunu,

c) Teklif mektubunu içeren kapalı iç zarfı,

Dış zarfa konularak 15.06.2011 Çarşamba günü yukarıda belirtilen ihale saatine kadar 19 Mayıs Mah. Ağabali Cad. No: 13/A İlkadım/SAMSUN adresindeki Samsun Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü İhale komisyonu başkanlığına elden teslim etmeleri gerekmektedir.

14) Her türlü vergi, resim, noter harcı, ilan ve matbuu evraklar ücretleri alıcıya aittir.

15) İhale dokümanları, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, DKMP Şube Müdürlüğünde görülebilir ve işin adı belirtilmek sureti ile tablodaki karşılığında belirtilen tutarın yatırıldığına dair makbuz getirilmesi halinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, DKMP Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. Bu ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. Her bir dosya için ayrı teklif verilecektir.

16) Yukarıda yazılı belgelerden teklif mektubu, küçük bir zarfa (İÇ ZARF) konulacaktır. (Küçük zarfın içerisine teklif mektubundan başka hiç bir belge konulmayacaktır). Küçük zarf kapatılacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne “ (İşin adı belirtilecek) İhale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticari ünvanı yazılı olacaktır.

Teklif mektubunun bulunduğu küçük zarfla birlikte, diğer tüm belgeler daha büyük boy bir zarfa (DIŞ ZARF) konularak zarfın ağzı kapatılacak, açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne “ (İşin adı belirtilecek) İhale Komisyonu Başkanlığına’’ yazılacaktır. Aynı şekilde bu zarfın da ön yüzüne isteklinin tebligat adresi ile ticari unvanı yazılacaktır.

Büyük zarf ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına teslim edilecektir.

İlan olunur.

 

SAMSUN VALİLİĞİ

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü